Hvernig Airbnb gætir öryggis gestgjafa

Sinntu gestaumsjón af öryggi með reglum okkar og vernd.
Airbnb skrifaði þann 4. feb. 2020
5 mín. lestur
Síðast uppfært 10. júl. 2024

Við erum þér innan handar á meðan þú tekur á móti gestum. Reglur okkar og þjónusta veita þér vernd svo lengi sem þú notar Airbnb í samskiptum, við bókun og við greiðslu.

AirCover fyrir gestgjafa

AirCover fyrir gestgjafa veitir öllum gestgjöfum á Airbnb vernd frá A til Ö. Hún felur í sér ábyrgðartryggingu gestgjafa sem nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala. Verndinni fylgir einnig eignavernd gestgjafa upp að 3 milljónum Bandaríkjadala sem nær yfir listmuni, verðmæti, bíla, báta, önnur vélknúin ökutæki og báta sem lagt er eða geymd eru í eigninni þinni og fleira.

AirCover fyrir gestgjafa felur í sér öryggisráðstafanir eins og staðfestingu á auðkenni gesta áður en ferð hefst, til að tryggja að bókunaraðilar séu þeir sem þeir segjast vera. Við gerum bakgrunnsathugun á gestum sem bóka eftir því sem lög leyfa og athugum hvort gestir sem bóka séu á tilteknum vöktunar- eða viðurlagalistum. Tækni okkar til að skima bókanir hjálpar einnig til við að draga úr líkum á samkvæmum sem valda ónæði og eignatjóni.

Þjónustuver Airbnb

Þjónustuver Airbnb er opið allan sólarhringinn, alla daga vikunnar, og býður aðstoð á 46 tungumálum.

  • Símanúmer og netaðstoð: Hringdu í okkur ef erindið er brýnt. Sendu okkur skilaboð ef erindið er ekki brýnt, t.d. ef um er að ræða uppfærslu á dagatalinu eða breytingu á verði.
  • Sérhæft þjónustuver fyrir ofurgestgjafa: Ofurgestgjafar fá sjálfkrafa samband við sérhæfðan starfsmann þjónustuvers Airbnb þegar þeir hafa samband við Airbnb.
  • Öryggisaðstoð allan sólarhringinn: Ef þú óttast um öryggi þitt hefur þú aðgang að sérþjálfuðum öryggisfulltrúum, dag sem nótt, með einu pikki úr appinu okkar.

Grunnreglur fyrir gesti

Airbnb gerir kröfu um að allir gestir fylgi grunnreglum fyrir gesti. Þeir verða að ganga vel um eignina, fylgja húsreglum þínum, láta þig vita tímanlega ef eitthvað kemur upp á og skilja við heimilið í ástandi sem krefst ekki óhóflegra þrifa. Allir gestir sem bóka ganga að þessum grunnreglum áður en gengið er frá bókun. 

Ef gestur fylgir ekki grunnreglunum getur þú tilkynnt það með því að hafa samband við þjónustuver Airbnb, eða gefa viðkomandi lága einkunn fyrir hreinlæti eða húsreglur í umsagnarferlinu. Gestir sem brjóta ítrekað gegn almennum húsreglum gætu verið frystir eða fjarlægðir af verkvangi Airbnb.

Samkvæmt grunnreglum er hægt að framfylgja húsreglum og þú getur greint gestum frá væntingum sem eiga sérstaklega við um eignina þína. Þú getur valið úr lista okkar yfir almennar húsreglur hvað varðar eftirfarandi atriði:

  • Gæludýr
  • Viðburði
  • Reykingar og rafrettur
  • Kyrrðartíma
  • Inn- og útritunartíma
  • Hámarksfjölda gesta
  • Myndatöku og kvikmyndun í atvinnuskyni

Ef þú ert með sérstakar leiðbeiningar sem koma ekki fram í almennu húsreglunum getur þú komið þeim á framfæri í viðbótarreglunum í skrángarstillingum. Þú gætir til dæmis beðið gesti um að loka og læsa öllum gluggum fyrir útritun.

Umsagnir og notandalýsingar

Umsagnir og notendalýsingar gesta hjálpa þér að kynnast gestum áður en dvöl þeirra hefst. Gestir sem ganga frá bókun eða taka þátt í ferð eru beðnir um að útbúa ítarlega notandalýsingu með ljósmynd og upplýsingum um sig. 

Þú getur treyst því að umsagnir gesta eru byggðar á raunverulegri upplifun þar sem gestgjafar og gestir geta aðeins gefið umsögn að bókun lokinni. Þú getur einnig spurt gesti spurninga og greint frá væntingum hvenær sem er áður en dvölin hefst.

Ef þú býður hraðbókun getur þú valið að bjóða hana aðeins gestum sem hafa lokið að minnsta kosti einni gistingu án þess að eitthvað hafi komið upp eða án lágra einkunna. Ef þú vilt samþykkja bókunarbeiðnir handvirkt getur þú skoðað notandalýsingar og umsagnir gesta áður en þú samþykkir bókun. 

Þú getur alltaf afbókað ef þú hefur gilda ástæðu til að ætla að samkvæmi verði haldið meðan á bókuninni stendur, svo lengi sem þú fylgir afbókunarreglu gestgjafa. Ef þú hefur slæma tilfinningu fyrir tiltekinni ferðabeiðni getur þú hafnað henni, svo lengi sem þú fylgir reglum okkar gegn mismunun.

Viltu meiri aðstoð?

Skráðu þig í gestgjafaklúbbinn á staðnum til að komast í samband við aðra gestgjafa.
Finna gestgjafaklúbbinn þinn

Eignavernd gestgjafa, sem heyrir undir AirCover fyrir gestgjafa, ábyrgðartrygging gestgjafa og ábyrgðartrygging upplifana, gilda hvorki um gestgjafa sem bjóða gistingu eða upplifanir í Japan, þar sem japanska gestgjafatryggingin og japanska upplifunartryggingin gilda, né gestgjafa sem bjóða gistingu í gegnum Airbnb Travel LLC. Gestgjafaverndin í Kína gildir fyrir gestgjafa sem bjóða gistingu eða upplifanir á meginlandi Kína. Hafðu í huga að öll tryggingarmörk eru sýnd í Bandaríkjadölum.

Ábyrgðartrygging gestgjafa og ábyrgðartrygging upplifana eru vátryggðar af utanaðkomandi tryggingarfélögum. Ef þú ert gestgjafi í Bretlandi þá er Zurich Insurance vátryggjandi fyrir ábyrgðartryggingu gestgjafa og ábyrgðartryggingu upplifana og Airbnb UK Services Limited, tilnefndur fulltrúi Aon UK Limited, með heimild og undir eftirliti breska fjármálaeftirlitsins (e. Financial Conduct Authority) sér um tryggingarnar og gerir þær upp án nokkurs viðbótarkostnaðar fyrir gestgjafa í Bretlandi. Skráningarnúmer Aon hjá breska fjármálaeftirlitinu (FCA) er 310451. Þú getur staðfest upplýsingarnar með því að skoða fjármálaþjónustuskrána eða með því að hafa samband við FCA í síma 0800 111 6768. Reglur hvað varðar ábyrgðartryggingu gestgjafa og ábyrgðartryggingu upplifana samkvæmt AirCover fyrir gestgjafa sæta eftirliti breska fjármálaeftirlitsins (FCA). Aðrar vörur og þjónusta eru ekki eftirlitsskyldar vörur í umsjá Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Eignavernd gestgjafa er ekki vátrygging og tengist ekki ábyrgðartryggingu gestgjafa. Samkvæmt eignavernd gestgjafa færðu endurgreiðslu vegna tiltekins tjóns sem gestir valda á heimili þínu og eigum ef gesturinn greiðir ekki fyrir tjónið. Samningsbundnar skyldur Airbnb samkvæmt eignavernd gestgjafa falla undir vátryggingu sem Airbnb kaupir fyrir skráningar á eignum í Washington-fylki. Þessir skilmálar eignaverndar gestgjafa gilda fyrir gestgjafa með skráða búsetu eða starfsstöð utan Ástralíu. Ef gestgjafar hafa skráða búsetu eða starfa innan Ástralíu er eignavernd gestgjafa háð skilmálum eignaverndar gestgjafa fyrir ástralska notendur.

Upplýsingarnar í þessari grein gætu hafa breyst frá birtingu.

Airbnb
4. feb. 2020
Kom þetta að gagni?