VÁTRYGGINGAYFIRLIT

Japönsk gestgjafatrygging

Hvað er japönsk gestgjafatrygging?

Japanska gestgjafatryggingin tekur til tilvika þar sem gestgjafinn* ber ábyrgð eða annan kostnað í tengslum við líkamstjón annarra eða skemmdir á eignum annarra vegna heimagistingar í gegnum verkvang Airbnb og tilvika þar sem gestgjafinn verður fyrir tjóni vegna þess að eignir gestgjafans verða fyrir skemmdum vegna gistingar gestsins*. Tryggingarverndin gildir þegar eign gestgjafa verður fyrir tjóni vegna dvalar gests og ekki er hægt að leysa úr ágreiningi milli gestgjafans og gestsins svo að gestgjafinn hefur samband við Airbnb.

Japanska gestgjafatryggingin er trygging sem Sompo Japan Insurance Inc. er vátryggjandi að.

Gestgjafar þurfa ekki að greiða iðgjald til að njóta góðs af japönsku gestgjafatryggingunni.

Skoðaðu eftirfarandi upplýsingar um tryggingavernd japönsku gestgjafatryggingarinnar.

Tryggingartímabil

Tryggingartímabil núverandi tryggingar er frá 31. júlí 2022 til 31. júlí 2023.

Umfang og skilyrði

Umfang og skilyrði þess að sækja um japanska gestgjafatryggingu

Bætur fyrir skemmdir á eign í eigu gestgjafans
Samkvæmt gildandi skilmálum, skilyrðum og undanþágum er japanska gestgjafatryggingin greidd út fyrir eyðileggingu á skráningunni* og persónulegri eign í eigu gestgjafans* vegna gistingar gestsins*. Vátryggingarvernd fyrir skemmdir á eign sem gestgjafinn leigir eða er falið að sjá um getur verið veitt samkvæmt viðbótarverndinni sem lýst er hér að neðan.

Bætur vegna ábyrgðar gestgjafa á líkamstjóni eða eignatjóni
Japanska gestgjafatryggingin nær einnig til gestgjafa vegna bótaábyrgðar sem þeir verða fyrir vegna líkamstjóns eða eignatjóns gests eða annarra meðan á gistingu gests stendur í eigninni eins og hún er bókuð á verkvangi Airbnb og orsakast af rekstri heimagistingar.*

Bætur fyrir útlagðan kostnað gestgjafa vegna greiðslna sem inna þarf af hendi til að leysa úr slysum sem valda líkamstjóni eða eignatjóni
Þurfi gestgjafi að leggja út vegna kostnaðar sem honum ber að greiða vegna slyss þar sem um ræðir líkamstjón eða eignatjón hjá gesti eða öðrum má vera að japanska gestgjafatryggingin nái yfir útlagðan kostnað gestgjafa. Slysið verður að vera af völdum reksturs heimagistingar og eiga sér stað meðan á dvöl gests stendur í eigninni eins og hún er bókuð á verkvangi Airbnb svo að vátryggingaverndin eigi við. Öll vernd sem lýst er hér að ofan er með fyrirvara um gildandi skilmála og undanþágur í japönsku gestgjafatryggingunni.

 1. Gjaldgeng gistiaðstaða

Japanska gestgjafatryggingin nær yfir skráða eign sem gestgjafinn á, leigir út eða er falið að sjá um fyrir rekstur heimagistingar.

(*) Með skráðri eign er átt við þá aðstöðu sem hefur verið samþykkt samkvæmt lögum um hótelrekstur, vottuð samkvæmt lögum um landsbundna áætlun um sérstök svæði eða tilkynnt samkvæmt lögum um heimagistingu, gistiþjónustu eða aðra aðstöðu þar sem samskonar gistirekstur fer fram, að því tilskildu að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:

 • Aðstaðan er í eigu gestgjafa, leigu gestgjafa eða umsjón gestgjafa,
 • aðstaðan er skráð á vefsíðu Airbnb og
 • aðstaðan er bókuð og notuð af einstaklingi sem hefur samþykkt þjónustuskilmála Airbnb og notað vefsíðu Airbnb. Dæmi um gistiaðstöðu eru húsvagnar, rútur, húsbílar, trjáhús og önnur aðstaða sem er lagt í stæði og notuð sem gistiaðstaða. Þetta nær einnig yfir báta ef þeir eru notaðir sem gistiaðstaða.
  1. Gestgjafi/Gestgjafar

  (*) Gestgjafar eru einstaklingar sem sinna rekstri á heimagistingu sem útvega skráðar eignir og hafa fengið leyfi eða mega af öðrum ástæðum sinna þessum rekstri í samræmi við gildandi lög.

  1. Gestur/gestir

  (*) Gestir eru notendur heimagistingar í rekstrinum, þar á meðal fólk sem notandinn hefur boðið og fólk sem notar saman heimagistinguna í rekstrinum.

  (*) Með rekstri fyrir heimagistingu er átt við hótelrekstur skv. lögum um hótelrekstur (lög nr. 138/1948), rekstur skv. lögum um landsbundna áætlun um sérstök svæði (lög nr. 107/2013), húsnæði eða gistirekstur skv. lögum um gistirekstur (lög nr. 65/2017) eða annan sambærilegan gistirekstur sem og hvers konar starfsemi sem fer fram innan eða utan slíkrar skráðrar eignar í tengingu við framangreinda þjónustu.

  Vátryggingavernd

  Efri mörk sem gilda á tryggingartímabilinu eru JPY 100.000.000 fyrir hvert slys með nokkrum undantekningum.

  Útilokun á tryggingarvernd

  Helstu atriði sem japönsk gestgjafatrygging nær ekki yfir (ákvæði um bætur vegna tjóns á eign gestgjafans)

  Atriði sem eru ekki hluti af skráðu eigninnid:

  • Gjaldeyrir, peningar, stangir úr eðalmálmi, seðlar og verðbréf.
  • Land, vatn eða önnur efni í eða á landinu; þetta á þó ekki við um endurbætur á landinu svo sem landslagshönnun, vegi og gangstéttir (en á við um allt viðbætt landefni og landfyllingu þar undir) eða vatn sem er í lokuðum geymi, leiðslukerfi eða öðrum vinnslutækjum.
  • Dýr, þar með talið, en ekki takmarkað við, búfé og gæludýr.
  • Tré með rótum og uppskera.
  • Bátar, flugvélar, geimför og gervihnettir; þetta á þó ekki við um vatnaför sem eru ekki í almennri notkun heldur eru notuð sem skráða eignin.
  • Ökutæki; þetta á þó ekki við um ökutæki sem eru ekki í almennri notkun heldur eru notuð sem skráða eignin.
  • Neðanjarðarnámur eða námugöng eða aðrar eignir innan slíkra náma eða ganga.
  • Stíflur, skurðir og stíflugarðar.
  • Eign í gegnumflutningi.
  • Flutnings- og dreifilínur lengra en 305 metra frá skráðu eigninni.

  Helstu tilvik þar sem tryggingarfé er ekki greitt út:

  • Stríð, yfirgangur annars lands, bylting, eignaupptaka stjórnvalda, borgarastríð, vopnuð uppreisn eða önnur álíka atvik eða óeirðir.
  • Tjón af völdum geislunar, sprenginga eða annars skaða vegna kjarnhvarfs eða kjarnasundrunar kjarnorkueldsneytis eða kjarnakleyfs efnis, geislavirks efnis, geislasamsætu eða efnis sem er mengað af slíku efni, eða slyss sem rekja má til þess, að undanskildum kjarnhvörfum eða kjarnasundrunar geislasamsætu til nota í læknisfræðilegum, vísindalegum eða iðnaðarlegum tilgangi.
  • Hryðjuverk.
  • Beiting efna- eða lífefnaeiturs eða hótun þar um.
  • Tjón á eign skráðri á verkvangi Airbnb sem á sér stað fyrir eða eftir dvöl gests.
  • Tjón að yfirlögðu ráði eða vegna vítaverðrar vanrækslu gestgjafa
  • O.s.frv.

  Helstu tilvik þar sem tryggingarfé fæst ekki greitt út (ákvæði um bætur vegna bótaábyrgðar og útlagðs kostnaðar gestgjafa)

  • Stríð, yfirgangur annars lands, bylting, eignaupptaka stjórnvalda, borgarastríð, vopnuð uppreisn eða önnur álíka atvik eða óeirðir.
  • Tjón af völdum geislunar, sprenginga eða annars skaða vegna kjarnhvarfs eða kjarnasundrunar kjarnorkueldsneytis eða kjarnakleyfs efnis, geislavirks efnis, geislasamsætu eða efnis sem er mengað af slíku efni, eða slyss sem rekja má til þess, að undanskildum kjarnhvörfum eða kjarnasundrunar geislasamsætu til nota í læknisfræðilegum, vísindalegum eða iðnaðarlegum tilgangi.
  • Tjón af vegna vítaverðrar vanrækslu gestgjafa
  • Kostnaður eða ábyrgð gagnvart ættingjum sem búa hjá gestgjafa, nema sæti gestgjafinn bótaskyldu eða greiði kostnað sem er nauðsynlegur til þessara ættingja vegna tjóns á eign sem gestgjafinn hefur leigt eða verið falið að sjá um.
  • Kostnaður eða ábyrgð vegna líkamlegrar fötlunar sem starfsmenn gestgjafa verða fyrir við vinnu fyrir gestgjafa.
  • Í þeim tilvikum sem gerður er sérstakur samningur um bætur vegna tjóns milli gestgjafa og annars aðila ákvarðast bótaskyldan af slíkum samningi.
  • Kostnaður eða ábyrgð vegna frárennslis eða útblásturs.
  • Kostnaður eða ábyrgð vegna atvinnu lögmanna, skráðra erlendra lögmanna, vottaðra opinberra endurskoðenda, skattaendurskoðenda, arkitekta, hönnuða, land- og húsnæðisrannsakenda, dómsritara, stjórnsýsluritara, dýralækna eða annarra skyldra aðila.
  • Kostnaður eða ábyrgð vegna vörslu, notkunar eða stjórnunar flugfara, bifreiða, báta eða ökutækja fyrir utan skráðu eignina, að undanskildu tjóni vegna notkunar eða stjórnunar bifreiðar eða báts fyrir utan aðstöðuna þegar slík bifreið eða bátur eða ökutæki er notað fyrir utan aðstöðuna sem skráð eign.
  • Kostnaður vegna slysa sökum ábyrgðar vegna byggingarframkvæmda við skráða eign í leigu eða sem gestgjafi sér um, svo sem endurbætur, stækkun eða niðurrif, að undanskildu því þegar gestgjafinn starfar í þágu eigin fyrirtækis. Kostnaður vegna slysa eða ábyrgð vegna eyðingar á eign sem er leigð eða er í umsjón gestgjafa vegna jarðskjálfta, eldgosa, flóða, flóðbylgja eða svipaðra náttúrufyrirbæra, nema í þeim tilvikum þar sem tjónið orsakast af bruna.
  • O.s.frv.

  Tryggingarkröfur

  Slysatilkynning

  Ef gestgjafinn tekur eftir meiðslum eða eignatjóni gests eða þriðja aðila ætti gestgjafinn að láta Airbnb vita tafarlaust vegna þess að tryggingavernd gæti átt við. Verði gestgjafinn var við skemmdir á eignum sínum ætti gestgjafinn einnig að láta Airbnb vita komist gestgjafinn og gesturinn ekki að samkomulagi um lausn málsins innan þriggja sólarhringa frá því að fyrst var haft samband við gestinn þar sem tryggingavernd gæti átt við.

  Beiðni um afhendingu vátryggingar

  Þetta yfirlit yfir japönsku gestgjafatrygginguna inniheldur ekki alla skilmála, takmarkanir og undanþágur vátryggingarinnar. Hafðu samband við Aon Japan Ltd. og láttu fylgja með upplýsingar um aðgang þinn að Airbnb til að óska eftir afriti af tryggingarskilmálum.

  Vátryggingafélag

  Sompo Japan Insurance Inc.