AirCover fyrir gestgjafa
AirCover fyrir gestgjafa
AirCover fyrir gestgjafa
AirCover fyrir gestgjafa
AirCover fyrir gestgjafa
AirCover fyrir gestgjafa

Vernd frá A til Ö. Alltaf innifalin og kostar aldrei neitt. Einungis á Airbnb.

Ábyrgðartrygging nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala

Þú nýtur verndar, jafnvel í þeim undantekningartilvikum að gestur verði fyrir meiðslum.

1 milljón Bandaríkjadala tjónavernd

Við bætum tjón sem gestir valda á fasteign þinni og eigum, þar með töldum verðmætum.

Vernd vegna gæludýratjóns

Engar áhyggjur: Verndin nær einnig yfir óvænt tjón af völdum gæludýra.

Djúphreinsivernd

Við bætum þér upp óvæntan kostnað við þrif.

Vernd gegn tekjutapi

Airbnb endurgreiðir tekjutap sé hætt við staðfestar bókanir vegna tjóns.

14 daga kröfutímabil

Þú hefur 14 daga til að tilkynna tjón, jafnvel þótt ekkert bil sé milli bókana.

Skjótar endurgreiðslur

Við endurgreiðum þér fljótt vegna tjóns sem gestir valda—yfirleitt innan tveggja vikna.

Hraðari þjónusta fyrir ofurgestgjafa

Ofurgestgjafar fá aðgang að sérstakri símalínu með forgangsaðstoð.

AirCover er aðeins í boði hjá Airbnb

AirbnbSamkeppnin
Ábyrgðartrygging nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala
Tjónavernd nemur allt að 1 milljón Bandaríkjadala
Vernd vegna gæludýratjóns
Djúphreinsivernd
Vernd gegn tekjutapi
14 daga kröfutímabil
Hraðari endurgreiðslur
Hraðari leið fyrir ofurgestgjafa
Samantekt yfir ávinning af AirCover fyrir gestgjafa samanborið við kostnaðarlausa þjónustu helstu keppinauta í nóvember 2021.
Þú nýtur alltaf verndar þegar þú tekur á móti gestum á Airbnb.

Svör við spurningum

Finnurðu ekki það sem þú leitar að? Opnaðu hjálparmiðstöðina.
Frekari upplýsingar um AirCover fyrir gestgjafa og allt sem því fylgir ásamt skilmálum má finna .

Prófaðu gestaumsjón á Airbnb

Slástu í hópinn. Við hjálpum þér í gegnum allt ferlið.